هنر فیزیوتراپی فارغ تحصیل فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشجوی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی فیزیوتراپیست سابق تیم های ملی کشتی و راگبی عضو انجمن فیزیوتراپی امریکاAPTA عضو انجمن فیزیوتراپی ایران IPTA تهران تلفن تماس: 09337661686 تماس از طریق تلگرام و واتس اپ نیز امکانپذیر می باشد **پذیرش بیمار در منزل در محدوده غرب و شمال غرب و جنوب غرب تهران به صورت محدود انجام می پذیرد http://mtphysiotherapy.mihanblog.com 2020-02-18T12:55:28+01:00 text/html 2015-10-26T11:09:51+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی اهداف فیزیوتراپی در بیماران ام اس http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/50 <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">ایجاد محیط درمانی اختصاصی برای بیماران ام اس جهت افزایش اعتماد به نفس وایجاد آرامش روانی این بیماران که مستلزم بهبود میباشد</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">ایجاد حداکثر استقلال بیمار با وسایل کمکی:درابتدا وسیله کمکی که میتواند انواع ارتز ازقبیل ویلچر،عصا و یا واکر باشد به فرد داده میشود و با پیشرفت حرکتی بیمار وسیله کمکی جایگزین شده وارتقا میابد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">برطرف کردن خشکی های مفصلی و ضعف های عضلانی احتمالی با تحریکات الکتریکی و تمرینات دستی</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">رفع کوتاهی های تاندونی-عضلانی با کشش های ممتد</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">تمرین ایستادن وراه رفتن بیمار با کمک و راهنمایی فیزیوتراپیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 22.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">انجام تمرینات تعادلی جهت بهبود حس عمقی مفاصل و بالانس فرد</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">نویسنده:</span></p><p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">فیزیوتراپیست جان پور</span><span dir="LTR" style="font-size:7.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> text/html 2015-10-22T20:46:23+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی تنیس البو(درد ساعد) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/49 <div><p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:24.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">تنیس البو (عارضه ای شایع در ناحیه آرنج)</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">آرنج مفصلی است که اجازه بلند کردن و پایین آوردن اشیائ و چرخش به داخل و خارج دست را میسر می کند.درد آرنج در اثر علل تاندونی عضلانی ویا استخوانی ایجاد می شود. معمولا شدت درد زیاد نیست ولی اهمیت زیادی دارد. درد آرنج</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif;mso-bidi-font-family:Cambria;color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">یکی از علل شایع درد می باشد که در اکثر موارد به آن توجه نمی شود و یا فراموش می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">یکی از رایج ترین علت درد ارنج بیماری آرنج تنیس بازان است. تنیس البو یا ارنج تنیس بازان بیماری</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">است که به دلیل التهاب تاندون‌های واقع در برجستگی استخوانی سطح پشت آرنج (لترال اپی‌کوندیل) به وجود می‌آید؛ تکرار حرکت‌های خاص مچ دست نیز در بروز آن بی‌تأثیر نیست. البته تنها تنیس بازان به این بیماری</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-bidi-font-family:Cambria;color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">مبتلا نمی‌شوند و هر فردی که به تاندون‌های ساعدش فشار زیادی وارد شود، در معرض ابتلا به تنیس البو قرار دارد و باید تحت درمان تنیس البو قرار بگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">علل</span><span style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">تمامی حرکت‌های مکرر مچ دست، از جمله تنیس، هرس کردن و باغبانی، استفاده بیش از حد از چکش یا پیچ‌گوشتی، نقاشی یا هر فعالیتی که فشار دادن یا مشت کردن مداوم را ایجاب کند، می‌تواند به بروز این عارضه دامن بزند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">در ورزش تنیس، حرکت‌های زیر عامل ایجاد تنیس البو به شمار می‌روند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">بک هند یک‌دستی به شیوه نادرست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">چرخش دیرهنگام زمان فورهند زدن و در نتیجه خم شدن قابل ملاحظه مچ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">چرخاندن ناگهانی مچ هنگام سرویس زدن با تمام نیرو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">نشانه‌ها و علائم</span><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">التهاب و حساسیت قسمت خارجی استخوان آرنج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">خشکی و گرفتگی صبحگاهی آرنج توأم با درد مداوم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">درد ساعد</span><span style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">• </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#333333">تشدید شدن درد آرنج زمان مشت کردن دست یا نگه داشتن اشیاء</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size:8.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><o:p></o:p></span></p><p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:18.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#333333"><br></span></p><p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2010/08/217_orig.jpg" alt=""></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:#333333">&nbsp;</span></p> <p align="right" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p></div> text/html 2015-10-22T20:32:31+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی پسوریازیس... http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/47 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">علائم، علل و درمان بیماری پوستی پسوریازیس یا بیماری صدف</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">پسوریازیس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Psoriasis) </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">یا صدف یک بیماری شایع پوستی است که در آن ضایعات ضخیم و قرمز رنگ پوشیده از فلس های نقره ای به وجود می آید. اگر چه ممکن است پوست هر بخشی از بدن با این عارضه درگیر شود اما مهم ترین نواحی ای که تحت تاثیر قرار می گیرند عبارتند از پوست سر، آرنج ها، زانو ها و کمر. همچنین این اختلال پوستی می تواند در ناخن ها و چین خوردگی های بدن نیز رخ بدهد. بیماری صدف مسری نبوده و از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی شود اما ممکن است در چند نفر از اعضای یک خانواده اتفاق بیافتد. بیماری صدف معمولا در سالهای آغازین بزرگسالی و یا بعد از آن رخ می دهد و در بسیاری از افراد، اختلال پوستی فقط به چند ناحیه از پوست محدود می شود. در موارد حاد تر، این بیماری پوستی می تواند بخش وسیعتری از پوست بدن را تحت تاثیر قرار دهد. بیماری صدف ممکن است بهبود یابد و در زمانی دیگر دوباره عود کند. علائم بیماری صدف یا بیماری پسوریازیس چیست؟ بیماری صدف از برجستگی های کوچک قرمز رنگ شروع شده و کم کم بزرگ شده و فلس دار می شوند. در بیماری صدف، پوست ضخیم به نظر می رسد اما ممکن است اگر فلس ها کنده و یا ساییده شوند به راحتی دچار خونریزی شود. علاوه بر این ها، این اختلالات پوستی ممکن است باعث موارد زیر شوند: خارش،سوراخ شدن، ترک خوردن، نرم شدن و کنده شدن ناخن ها چگونه باید متوجه شویم که به بیماری صدف مبتلا شده ایم؟ اگر چنانچه یک راش پوستی دارید که بهبود نمی یابد به متخصص پوست مراجعه کنید. درمانگر می تواند با ارزیابی راش پوستی شما، در صورت ابتلا به پسوریازیس، آن را تشخیص دهد.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Psoriasis_on_back1.jpg/230px-Psoriasis_on_back1.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p> text/html 2015-10-22T20:20:40+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی تاثیرات درمانی ماساژ http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/46 <br><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اثرات فیزیولوژی ماساژدرمانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ماساژدرمانی روشی است که از لحاظ جسمی باعث بهبود سیستم عصبی, ماهیچه‌ای و خون می‌شود. ماساژدرمانی جسم را وادار به جذب مواد غذایی و دفع مواد زائد می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ماساژدرمانی گردش خون و لنف را در عضلات بیشتر می‌کند, انقباض را در عضلا کاهش داده و خستگی عضلانی را برطرف می‌کند. ماساژدرمانی گرفتگی و تنش را در عضلات کاهش داده و تولید سم را در بدن کم می‌کند و باعث کاهش فشار بر رگ‌ها و سیاه‌رگ‌ها می‌شود. ماساژدرمانی گر خون ضعیف را بهبود می‌بخشد ماساژدرمانی گردش خون ضعیف را بهبود بخشیده و ناراحتی‌های قلبی را کم می‌کند, ضربان قلب و فشار خون بالا را کاهش می‌دهد و جریان لنف را در بدن تسریع کرده و باعث دفع مواد زائد و سمی می‌شود. دفع مواد زائد در بدن موجب کاهش فشار روانی در بدن می‌شود</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">دفع مواد زائد در بدن موجب کاهش فشار روانی در بدن می‌شود و فعالیت‌های ریه را افزایش می‌دهد. ماساژدرمانی تنفس را آرام و عمیق می‌کند و موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش می‌شود و با افزایش حرکات دودی‌شکل به دفع بهتر مواد زائد به‌صورت مدفوع کمک و یبوست را رفع می‌کند. ماساژ به تقویت پوست کمک می‌کند.</span></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ماساژدرمانی به بهبود عملکرد کلیه‌ها کمک می‌کند و باعث رفع احتباس در بدن شده و آب اضافی را خارج می‌کند که موجب تقویت پوست می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><img src="http://dl.topnaz.com/2015/07/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-1.jpg" style="vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> text/html 2015-10-22T20:15:58+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی لزوم درمان فیزیوتراپی در درمان سکته مغزی http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/44 <p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">لزوم درمان فیزیوتراپی در درمان سکته مغزی</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">سکته مغزی آسیب عصبی حاد ناشی از اختلال گردش خون به قسمتی از بافت مغز که ناشی از انسداد رگ مغزی به وسیله یک لخته خونی و یا پارگی یکی از عروق تغذیه کننده آن قسمت بافت مغز می‌باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">به عبارت دیگر اگر خونرسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف گردد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Sakkal Majalla'; color: rgb(51, 51, 51);">٬</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">این قسمت از مغز دیگر نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد.این وضعیت را اصطلاحاً سکته مغزی می‌نامند.سکته مغزی می‌تواند به عللی مانند بسته شدن یا پاره شدن یکی از رگ‌های خون رسان مغز ایجاد شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ضایعه در قسمت های مختلف مغز</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات شما پس از سکته مغزی به این مساله مربوط می‌شود که کدام قسمت از مغز شما آسیب ‌دیده است و میزان این آسیب چقدر است. افرادی که دچار سکته مغزی می‌شوند معمولا دچار مشکلاتی در زمینه حس و حرکت می‌شوند. درد، بی‌حسی و سوزش اندام‌ها می‌‌تواند وجود داشته باشد. گرفتگی ماهیچه، ضعف و اختلال در راه رفتن نیز در بعضی از افراد دیده می‌شود. البته ممکن است در حس لمس یا احساس گرما و یا سرما مشکل داشته باشند. بعضی‌ها هم اختلال بلع یا مشکلات دفعی را تجربه می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">در برخی موارد دیده شده است که فرد نمی‌‌تواند اشیای موجود در یک سمت بدن را ببیند و اگر سرش را به آن سمت برنگرداند متوجه آن اجسام نمی‌شود. از آن بدتر اختلالات زبان و تفکر است. در این حالت شخص حرفهای دیگران یا مطالب نوشته شده را متوجه نمی‌شود و قادر به خواندن و نوشتن نیست. او حتی نمی‌تواند افکار خود را بیان کند و گاهی دچار اختلال حافظه و یادگیری می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات عاطفی از دیگر مواردی است که در بعضی از افراد دچار سکته مغزی دیده می‌شود. سکته مغزی می‌تواند باعث احساس ترس، اضطراب، عصبانیت، غمگینی و سوگ در خود فرد یا حتی اطرافیان شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">این عارضه به طور کلی موجب آسیب نواحی‌ای از مغز می‌شود که قسمت‌های مختلف بدن را کنترل می‌کنند، ولی نواحی دیگر مغز می‌توانند تا حدی کار نواحی آسیب دیده را جبران کنند. بیشتر مبتلایان قادر خواهند بود تعداد زیادی از مهارت‌های از دست رفته خود را بازیابند. البته بعضی‌ها پس از سکته مغزی دچار مشکلات پایداری می‌شوند ولی بیش از نیمی از مبتلایان قادر خواهند بود پس از سکته مغزی توانایی مراقبت از خود را بازیابند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی را جدی بگیرید</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">بهترین راه برای بهبود پس از سکته مغزی شروع بازتوانی است. در بازتوانی سکته مغزی به شما آموزش داده می‌شود تا حد ممکن کارهایتان را خودتان انجام دهید و مستقل باشید و این که با تغییرات به وجود آمده در مغز و بدن خود به دنبال سکته کنار بیایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://www.ssu.ac.ir/uploads/pics/26SE.jpg" style="vertical-align: middle;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p> text/html 2015-10-22T19:37:35+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی اسکولیوز (کجی ستون فقرات) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/42 <p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز، انحنای جانبی ستون فقرات است که خود آن میتواند موجب کمر درد شود و یا کمر درد موجب پدید آمدن آن شود. چرا که در اسکولیوز تمام بیومکانیک ستون فقرات و حتی اندامها به هم میریزد وموجب وارد آمدن فسار بیش از حد بر عناصر خاصی میشود. در برخورد با هر موردی از اسکولیوز، اولین و مهمترین تصمیم این است که آیا مهره ها دچار دفورمیتی شده اند (اسکولیوز استراکچرال) یا خیر. اگر مهره ها طبیعی باشند، اسکولیوز معمولا به علت یکی از حالات زیر به وجود می آیند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">1)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">جبرانی: ناشی از مشکلات بیومکانیکال در پلویس و اندام تحتانی. برای مثال: دیس فانکشن های ساکروایلیاک و خود پلویس، مشکلات بیومکانیکی اندام تحتانی از قبیل صافی کف پا، افزایش یا کاهش زاویه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Ant. Version</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، افرایش یا کاهش زاویه گردن فمور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(NSA)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، تیبیا تورشن، افزایش یا کاهش زاویه واروس در تیبیا، ژنو والگوم و واروم و ...از قبیل مواردی هستند که میتوانند بر پوسچر ستون فقرات و ایجاد اسکولیوز موثر باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">2)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسپاسم یا کوتاهی عضلانی: گاهی اوقات در اثر اسپاسم محافظتی ناشی از درد یا کوتاهی عضلات ناشی از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Bad posture&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">در زمان طولانی میتواند موجب بروز اسکولیوز شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">3)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز ناشی از درد: در کمر دردها و دردهای سیاتیک یک طرفه، و به خصوص فتق دیسک کمری با توجه به نحوه بیرون زدن دیسک، بیمار با خم کردن خود به یک طرف، احساس تسکین درد و راحتی میکند. این پوسچر ضد درد در دراز مدت، موجب بروز اسکولیوز میشود. حتی در مواردیکه فعال شدن یک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;TP&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">را داریم، گاها بیمار با خم شدن به طرف مقابل، احساس کاهش درد میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">4)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز ناشی از فلج عضلات: این حالت ناشی از فلج شل عضلات ستون فقرات به ویژه پاراورتبرالها ایجاد میشود. معمولا عارضه ای از پولیومیلیت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">5)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز نورپاتیک: به عنوان عارضه ای از نوروفیبروماتوز، فلج مغزی، اسپاینا بایفیدا، سیرنگومیلی، آتاکسی فریدریش و حالات نوروپاتیک دیده میشود. اختلال در عضلات حمایت کننده ستون فقرات مانند بیماریهای مایوپاتیک نیز نوع دیگری از اسکولیوز است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">6)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز ایدیوپاتیک: شایعترین و مهمترین نوع اسکولیوز است. چندین مهره در یک یا دو سطح مجزا گرفتار میشوند. در ناحیه قوس اولیه، کاهش حرکت و دفورمیتی چرخشی مهره ها وجود دارد ( زوائد خاری، به سمت تقعر و بادی مهره ها به سمت تحدب میچرخند). در زیر انحنای اولیه، انحنای ثانویه وجود دارد که متحرک است. دفورمیتی و مشکلات پوسچرال با کاهش ارتفاع تنه همراه است (میتوان با جدولهای انتروپومتری آن را ارزیابی کرد) و اغلب اختلال تنفسی نیز وجود خواهد داشت. در موارد شدید، این حالت ممکن است به معلولیت منجر شود. در مواردی که انحنای اولیه بیش از 80 درجه است، امکان دارد کورپولمونل بروز کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">هرگاه اسکولیوز در کودک در حال رشد ایجاد شود، ماهیت آن تمایل به پیشرفت و آسیب پیشرونده دارد. پیش آگهی در این حالت بستگی به سن شروع درگیری، سطح درگیر، اندازه و تعداد قوسهای اولیه و نوع اسکولیوز دارد. وقتی کودک به بلوغ اسکلتی برسد، سیر آسیب و پیشرفت ممکن است متوقف شود، اما گاهی در نتیجه تغییر حالت دیسک و ساب لاکسیشن مهره ای ادامه می یابد. به طور کلی هر چه قوس اولیه در سگمانهای بالاتر و بیمار جوان تر باشد، پیش آگهی بدتر می باشد. استثنای قابل توجه این است که در برخی موارد که اسکولیوز در دوران طفولیت بروز میکند، بهبودی خودبخود شروع و ایجاد میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">در 25 درصد موارد اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان، سیرنگومیلی وجود دارد. از آنجا که رفع فشار ممکن است، باعث بهبود شود و عدم رفع فشار قبل از سعی در تصحیح یا ثابت کردن به روش جراحی ممکن است به ضایعات نورولوژیک بیانجامد، در تمام موارد بروز اسکولیوز در این گروه سنی،&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">MRI&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">لازم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Segoe UI Symbol', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">♢</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ارتباط اسکولیوز و کمر درد</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 6pt 0cm; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">اسکولیوز به طور طبیعی، در ابتدا دردناک نیست. وقتی درد وجود داشته باشد (خصوصا دردی که با مسکن تسکین یابد)، به ویژه در نوجوانان، میتواند نشانه بدخیمی و تومور استخوانی باشد. تغییرات یا بهم ریختگی بیومکانیکی ناشی از اسکولیوز، موجب فشرده شدن یک طرف و کشیده شدن طرف مقابل شود، این حالت به ویژه در حین راه رفتن موجب تخریب مفاصل فاست در سمت تقعر میشود که همین امر میتواند موجب کمر درد شود. به مرور و با تخریب بیشتر این مفاصل و بدشکلی و اسکلروتیک شدن آنها (که در اثر پروسه آرتروز به وجود می آید)، فورامن عصبی باریک شده و موجب فشار روی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Nerve root&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">میشود که میتواند باعث بروز درد رادیکولار نیز بشود. ضمنا خود دیسک بین مهره ای در سمت تحدب به دلیل باز بودن فضای بین مهره ای، تمایل به بیرون آمدن و فتق شدن دارد. همین امر هم موجب تخریب مروری یا احتمالا پارگی ناگهانی دیسک در اثر یک فشار ناگهانی میشود که مشکل فتق دیسک نیز اضافه میشود. ضمنا در سمت تقعر به دلیل فشار بیشتر به عضلات احتمال فعال شدن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;TP&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">عضلات به ویژه کوآدراتوس لومباروم وجود دارد. در سمت تحدب نیز خستگی عضلانی در اثر تمایل برای کار بیشتر در سمت تحدب و کاهش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Moment Arm&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">در سمت تقعر اتفاق می افتد، که همین امر موجب خستگی شدید و بروز درد در عضلات سمت تحدب میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/sport/hhs1183.jpg" style="vertical-align: middle;"></p> text/html 2015-10-22T19:34:14+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی لاغری با ورزش http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/41 <br><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px 0.0001pt; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">لاغر شدن روش های مختلفی دارد :</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">هر کسی می تواند طبق شرایط بدنش یکی از این رژیم های غذایی را در پیش گیرد. برای برخی از افراد بسیار مهم است که در مدت زمان کوتاهی وزن کم کنند. اگر شما نیز از این دسته افراد هستید این مقاله را بخوانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">هر سه ساعت غذا بخورید و آخر هفته های جلوی تلویزیون استراحت کنید و لاغر شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">تمرین ورزشی</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">از اول تا آخر هفته ورزش های پرتحرک همچون ایروبیک انجام دهید. ورزش هایی همچون پیاده روی تند، دویدن یا دوچرخه سواری را هر روز به مدت&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۳۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;دقیقه صبح و بعدازظهر انجام دهید. سپس حرکات زیر را به آن اضافه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">روزهای زوج</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">شنبه، دوشنبه و چهارشنبه</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت شنا (روی زمین)</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">وزنه&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۲.۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;کیلوگرمی برای پشت بازو. صاف و کشیده بایستید. آرنج های خود در پهلو نگهدارید، بازوها را به بالا خم کنید و وزن وزنه را روی شانه های خود بیندازید. سپس پایین بیاورید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">وزنه&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۲.۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;کیلوگرمی برای عضله سه سر.&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۹۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;درجه به سمت زمین خم شوید و وزن خود را روی ران هایتان بیندازید. بازوها را در پشت سر به هم قفل کنید و بکشید. سپس از پشت به سمت ران پایین بیاورید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">وزنه یک کیلوگرمی در بالا و کنار شانه ها. بازوهای خود را صاف کنید. دست ها (وزنه ها در دست) را به اندازه شانه بالا و سپس پایین بیاورید. همین کار را در کنار پهلوها تکرار کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">وزنه یک کیلوگرمی برای ماهیچه دالی (که دست و بازو را بالا می آورد). پاها را جفت کنید و با زاویه&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۹۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;درجه به جلو خم شوید. وزنه را در دست بگیرید، دست ها را به پهلو باز کنید. به ارتفاع شانه بالا ببرید و دوباره پایین بیاورید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">روزهای فرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت چمباتمه. صاف بایستید. پاها را به عرض شانه باز کنید. باسن را عقب بدهید و زانوها را خم کنید تا زمانی که ران شما موازی کف زمین بشوند. دوباره صاف بایستید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت پا. روبه روی پله یا یک نیمکت بایستید. یک پا را روی پله قرار دهید و هم زمان زانوی پای دیگر را به سمت داخل شکم بالا بیاورید. سپس پا را زمین بگذارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت ماهیچه پشت پا. نیم تنه خود را ثابت نگه دارید. پنجه پا را بالا و پایین بیاورید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت دوچرخه. روی کمر دراز بکشید. زانوها را خم کنید و به هم بچسبانید. انگشتان را پشت سر به هم بچسبانید. شانه های خود را از زمین بلند کنید و با پا حرکت دوچرخه بزنید. همزمان، ساعد دست خود را روی زانوی مخالف به حالت ضربدری حرکت دهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">حرکت بلند شدن. روی کمر روی زمین دراز بکشید. شانه را حدود سه سانتی متر از روی زمین بلند کنید. سپس سه سانتی متر دیگر و دوباره سه سانتی متر دیگر و دوباره به پایین بازگردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">رژیم غذایی</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">ورزش صبحگاهی را باید با معده خالی انجام دهید. یک ساعت پس از ورزش، صبحانه میل کنید و پس از آن هر سه ساعت یکبار یک میان وعده یا وعده غذایی کوچک داشته باشید. هر وعده غذایی باید به اندازه کف دست و حاوی پروتئین، کربوهیدرات و فیبر باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">سعی کنید هر روز&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">۸</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;لیوان آب بنوشید و هر روز قرص های مولتی ویتامین مصرف کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">انتخاب غذا</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">پروتئین: گوشت بوقلمون، مرغ، انواع ماهی، سفیده تخم مرغ، توفو، لوبیا، پنیر محلی یا پاستوریزه کم چرب و ماست</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">کربوهیدرات نشاسته دار: سیب زمینی شیرین، سیب زمینی، جو دوسر، کوس کوس، برنج قهوه ای، جو، بلغور، غلات فیبردار، ذرت و نخودفرنگی</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">کربوهیدرات فیبردار: بروکلی، کدو سبز، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، اسفناج، کاهو، سیب، توت فرنگی، پرتقال، هلو و گلابی</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">روزهای جمعه می توانید استراحت و هر چه دوست دارید، میل کنید</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: 'B Nazanin';"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"><img src="http://robab.ir/wp-content/uploads/2015/01/weight-loss-struggle1.jpg" style="vertical-align: middle;"></p> text/html 2015-10-22T19:33:11+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی کمر درد 3 http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/40 <p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">کمردرد LBP</span><span style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Meiryo UI, sans-serif"><span style="font-size: 21.3333px;">پارت سوم</span></font></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Segoe UI Symbol', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> text/html 2015-10-22T19:32:14+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی کمر درد 2 http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/39 <p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">کمردرد</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Tahoma, sans-serif">&nbsp; &nbsp;LBP</font></span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Meiryo UI, sans-serif"><span style="font-size: 21.3333px;">پارت دوم</span></font></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">عوامل خطر عامل خطر چیزی است که باعث افزایش احتمال بوجود آمدن یک بیماری می شود. برای مثال، چاقی باعث افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 باشد. از این رو، چاقی برای بیماری دیابت نوع 2 یک عامل خطر است. عوامل زیر احتمال بروز بیماری کمر درد را افزایش می دهند:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'Segoe UI Symbol', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> text/html 2015-10-22T19:31:10+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی کمر درد 1 http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/38 <p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="B Nazanin"><span style="font-size: 29.3333px;">کمر درد &nbsp; &nbsp; LBP</span></font></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Meiryo UI, sans-serif"><span style="font-size: 21.3333px;">پارت اول</span></font></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">علائم</span><span style="font-size: 7pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px;"></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">نشانه چیزی است که بیمار احساس می کند و گزارش می دهد، در حالی که علامت چیزی است که افراد دیگر مثل پزشک تشخیص می دهند. برای مثال، درد یک نشانه است، در حالی که جوش یک علامت است. نشانه اصلی کمر درد همانطور که از اسم این بیماری مشخص است، احساس درد در هر قسمت از کمر است بطور مثال درد پایین کمر یا درد بالای آن، و گاهی اوقات تا باسن و پا امتداد پیدا می کند</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">.</span></p><p align="right" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman', serif; font-size: 12px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;در اغلب موارد علائم و نشانه های این بیماری در یک دوره زمانی کوتاه به خودی خود از بین می روند. در صورتی که علائم و نشانه های زیر همراه با کمر درد ظاهر شدند، باید به پزشک و فیزوتراپیست مراجعه کنید:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; font-family: 'Segoe UI Symbol', sans-serif; color: rgb(51, 51, 51);"> text/html 2015-10-01T12:12:09+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی برنامه تمرینات درمانی زانو (قسمت ششم) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/37 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b yekan', Times, arial, serif;"><br></h2><div class="date_title"><br></div></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font class="text4"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/tRBS94f2UyAJ7yu9rDFJ9jDjAG4Tboxw7Zf6TmXE" alt="" align="bottom" height="231" hspace="50" border="0" vspace="0" width="199" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><br></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="text4"><br></font></p><font class="text4"><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">6)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>حرکت ششم:<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;حرکت کشش عضله ساق پا&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Calf Raises)</span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضلات اصلی درگیر:&nbsp;<span dir="LTR">Gastrocnemius-soleus complex</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(گاسترو سولئوس)</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما باید این حرکت را در ساق پای خود احساس کنید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تجهیزات مورد نیاز: صندلی برای حمایت و حفظ تعادل.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تعداد تکرار: 2 نوبت 10 تایی</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای هفته: 6 تا 7 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستورالعمل انجام:</font></p><br><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>روی دو پای خود با وزن توزیع شده به تساوی بایستید، برای حفظ تعادل پشتی صندلی و یا دیوار را نگاه دارید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>پای سالم خود را بالا آورید و از سطح زمین بلند کنید طوریکه وزنتان روی پای آسیب دیده بیافتد.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>پاشنه پای آسیب دیده را تا حدی که میتوانید بالا ببرید سپس پایین آورید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span>·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 بار تکرار کنید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته : وزن خود را روی پای درحال کار خود بیاندازید.</font></p></font></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>برگرفته از کلینیک فیزیوتراپی کارا فیزیوتراپیست حمید روحانی</span> text/html 2015-10-01T12:08:27+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی برنامه تمرینات درمانی زانو (قسمت پنجم) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/36 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b yekan', Times, arial, serif;"><br></h2><div class="date_title"><br></div></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/ufXA8nUXwX44HSCaOXyGxsnUX8DO6FpqMdQKqCyN" alt="" align="bottom" hspace="20" border="0" vspace="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/K7jquABog4sKYgk9Zz3p7rNjwhKS5FCECNWYdocm" alt="" align="bottom" height="271" hspace="20" border="0" vspace="0" width="192" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><br></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">5)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>حرکت پنجم:<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>کشش عضله همسترینگ&nbsp;<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Hamstring Curls)</span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضلات اصلی درگیر:&nbsp;<span dir="LTR">Hamstrings</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(عضلات عقب ران)</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما باید کشش را در پشت ران خود احساس کنید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تجهیزات مورد نیاز: بتدریج که انجام تمرین راحتتر میشود مقاومت را با وزنه بر مچ پا افزایش دهید. با وزنه 5 پوندی شروع کرده و تا 10 پوند افزایش دهید. اگر به مراکز بدنسازی دسترسی دارید این تمرین میتواند بوسیله دستگاه انجام شود. البته در این حالت آگاهی از شکل درست انجام تمرین باید از مربی بدنسازی راهنمایی بگیرید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تعداد تکرار: 3 نوبت 10 تایی</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای هفته: 4 تا 5 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستورالعمل انجام:</font></p><br><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>برای حفظ تعادل پشتی صندلی و یا دیوار را نگاه دارید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>زانوی آسیب دیده خود را خم کنید و پاشنه را تا حدی که دردی احساس نشود، بالا آورید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>این حالت را برای 5 ثانیه نگاه دارید سپس آزاد کرده و تکرار نمایید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته : پاهای خود را در حالت منعطف و زانوهای خود را به هم نزدیک نگاه دارید.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>برگرفته از کلینیک فیزیوتراپی کارا فیزیوتراپیست حمید روحانی</span> text/html 2015-10-01T10:32:26+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی برنامه تمرینات درمانی زانو (قسمت چهارم) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/35 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b yekan', Times, arial, serif;"><br></h2><div class="date_title"><br></div></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/x65tmCtNXSSAhjMqsAf7FtMTH6d7Mcy98stkWNXJ" alt="" align="bottom" hspace="50" border="0" vspace="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><br></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">4)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>حرکت چهارم: اسکات نیمه</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضلات اصلی درگیر:&nbsp;<span dir="LTR">Quadriceps</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">(عضله چهارسر ران)&nbsp;</span><span dir="LTR">Gluteus</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">(سرین)&nbsp;</span><span dir="LTR">Hamstrings</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(عضلات عقب ران)</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما باید کشش را درجلو و پشت ران و باسن خود احساس کنید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تجهیزات مورد نیاز: بتدریج که انجام تمرین راحتتر میشود مقاومت را با گرفتن وزنه در دست افزایش دهید. با وزنه 5 پوندی شروع کرده و تا 10 پوند افزایش دهید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تعداد تکرار: 3 نوبت 10 تایی</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای هفته: 4 تا 5 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستورالعمل انجام:</font><br></p><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"></span><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>با پاهای باز باندازه عرض شانه بایستید. دستانتان میتوانند جلوی ران قرار گرفته و یا با سمت جلو دراز شوند. اگر لازم است برای حفظ تعادل پشتی صندلی و یا دیوار را نگاه دارید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>قفسه سینه خود را صاف نگاه داشته و باسن خود را حدود 10 اینچ پایین آورید طوریکه میخواهید روی صندلی بنشینید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>وزن خود را روی پاشنه پا انداخته و حالت اسکات را برای 5 ثانیه نگاه دارید<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>با فشار بر پاشنه بدن خود را به حالت ایستاده بازگردانید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR">&nbsp;</span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته : کمر خود را به سمت جلو خم نکنید.</font></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>برگرفته از کلینیک فیزیوتراپی کارا فیزیوتراپیست حمید روحانی</span> text/html 2015-10-01T10:30:58+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی برنامه تمرینات درمانی زانو (قسمت سوم) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/34 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b yekan', Times, arial, serif;"><br></h2></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><font class="text4"></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font class="text4"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/27RBtANc6AZRGumPRc2jy8ZS8xH73djTb2nurZyo" alt="" align="bottom" hspace="50" border="0" vspace="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"></font></p><font class="text4"><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">3<font face="Mihan-Iransans" size="2">)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="RTL"></span>حرکت سوم: کشش عضلات عقب ران در حالت خوابیده به پشت</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضلات اصلی درگیر:&nbsp;<span dir="LTR">Hamstrings</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(عضلات عقب ران)</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما باید کشش را در پشت ران و پشت زانوی خود احساس کنید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نیاز به تجهیزات: ندارد.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تعداد تکرار: 2 تا 3 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای هفته: 4 تا 5 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستورالعمل انجام:</font></p><br><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>روی زمین با دو پای خمیده دراز بکشید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>یک پا را از زمین بالا بکشید و زانو را به سمت قفسه سینه بکشید. دستان خود را پشت ران و زیر زانو به هم قلاب کنید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>پای خود را صاف کنید و بارامی به سمت سر بکشید، تا جاییکه احساس کشش کنید. (اگر در قلاب کردن دستان مشکل دارید، یک حوله را دور ران خود چرخانده و آنرا گرفته و به سمت خود بکشید.)<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>این حالت را برای 30 تا 60 ثانیه حفظ نمایید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>با پای مخالف تکرار کنید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته : دقت نمایید برای کشش هرگز دستان خود را روی مفصل زانو قرار ندهید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></p></font></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>برگرفته از کلینیک فیزیوتراپی کارا فیزیوتراپیست حمید روحانی</span> text/html 2015-10-01T10:27:20+01:00 mtphysiotherapy.mihanblog.com فیزیوتراپیست مجید داستانی برنامه تمرینات درمانی زانو (قسمت دوم) http://mtphysiotherapy.mihanblog.com/post/33 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><h2 style="font-family: 'b yekan', Times, arial, serif;"><br></h2><div class="date_title">شنبه, ۴ مهر ۱۳۹۴، ۰۸:۱۶ ب.ظ</div></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><div class="cnt"><p style="margin: 0.5em 0px;"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/wRfWMdb6oRm57dCqkhQnoWwDXYjTDcYZT6NxaPto" alt="" align="bottom" hspace="20" border="0" vspace="0" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><img src="http://s1.upload7.ir/uploads/wW9AFQ8SfdKDDDoXfbuRssGbRc7sPHfcufD3XBM4" alt="" align="bottom" height="208" hspace="40" border="0" vspace="0" width="132" style="vertical-align: middle; border: 0px none;"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">2)<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>حرکت دوم: کشش ایستاده عضله چهارسر ران</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">عضلات اصلی درگیر:&nbsp;<span dir="LTR">Quadrices</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;(عضله چهارسرران)&nbsp;<br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شما باید کشش را در جلوی ران احساس کنید.</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تعداد تکرار: 2 تا 3 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزهای هفته: 4 تا 5 بار</font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دستورالعمل انجام:</font></p><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>پشتی صندلی یا دیوار را برای حفظ تعادل نگاه دارید.<span dir="LTR"></span></font><br><br><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>زانو را خم کرده و پاشنه پا را به طرف کپل بالا بیاورید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>مچ پا را با دست گرفته و به آرامی پاشنه را به بدن خود نزدیک نمایید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>این حالت را برای 30 تا 60 ثانیه حفظ نمایید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0in 0.5in 8pt 0in; text-align: right; text-indent: -0.25in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">·<span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-stretch: normal; font-kerning: auto;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span>با پای مخالف تکرار کنید.<span dir="LTR"></span></font></p><font face="Mihan-Iransans" size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته : دقت نمایید پشت شما دچار انحنا یا پیچش نشود.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0.25in 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p></div></div><span style="font-family: Tahoma, Verdana, 'Times New Roman'; line-height: 20.9px;"><br><br>برگرفنه ازکلینیک فیزیوتراپی کارا فیزیوتراپیست حمید روحانی</span>